Limbong, Winny Sunfriska, and Khairi Zakiah Harahap. 2020. “PENINGKATKAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DALAM MATA PELAJARAN IPA PADA MATERI POKOK KENAMPAKAN PERMUKAAN BUMI DI KELAS III SD NEGERI 106148 BULU CINA T.A 2018/2019”. JURNAL MUTIARA PENDIDIKAN INDONESIA 4 (2):31-38. https://doi.org/10.51544/mutiarapendidik.v4i2.1723.