(1)
Limbong, W. S.; Harahap, K. Z. PENINGKATKAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DALAM MATA PELAJARAN IPA PADA MATERI POKOK KENAMPAKAN PERMUKAAN BUMI DI KELAS III SD NEGERI 106148 BULU CINA T.A 2018/2019. PENDIDIK 2020, 5, 31-38.